top of page

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lemmen Designvloeren

Hoeksestraat 6, 5712 AP Someren
Tel. 0493 496 496, e-mailadres: info@lemmenvloeren.nl
KvK-nummer. 17064350

Definities

a. Aanneemovereenkomst: een overeenkomst waarbij de aannemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.
b. Aannemer: tevens opdrachtnemer, onderaannemer en Lemmen Designvloeren, degene die een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever om, zonder dienstverband, een werk van stoffelijke aard tegen een overeengekomen prijs uit te voeren.
c. Opdrachtgever: tevens consument en hoofdaannemer, degene die een overeenkomst aangaat of wil aangaan met de aannemer om, zonder dienstverband, een werk van stoffelijke aard tot stand te laten brengen tegen een overeengekomen prijs.
d. Consument: tevens opdrachtgever, iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
e. Oplevering: het gebruiksklaar en/of, zoals overeengekomen met de opdrachtgever, ter beschikking stellen van het werk;

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen opdrachtgever en Lemmen Designvloeren gesloten vereenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Vóór of bij het sluiten van de overeenkomst wordt een afschrift van de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, vóór of bij het sluiten van de overeenkomst, worden meegedeeld dat en waar de algemene voorwaarden ter inzage liggen en dat deze desgewenst op verzoek van de opdrachtgever kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan wordt in afwijking van lid 2 en voordat de overeenkomst op afstand is gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, zodat deze toegankelijk kan blijven voor latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Indien Lemmen Designvloeren met de opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventueel door de opdrachtgever nadere mondelinge, telefonische, per telefax of op andere wijze gegeven opdrachten.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in de offerte of de overeenkomst.

Artikel 2 Offerte (het aanbod)
De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
1. In de schriftelijke offerte kan onder meer worden aangegeven:

a. de plaats van het werk;
b. een omschrijving van het werk;
c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
d. het tijdstip van aanvang van het werk;
e. de termijnen waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
f. de nettoprijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen.
De aannemer/verkoper vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
g. of de betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja welke;
j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
k. op welke wijze eventueel minder-/meerwerk wordt afgerekend;
l. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst.

2. De termijn waarbinnen werk zal worden opgeleverd wordt bepaalde door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen.
3. De offerte wordt gedagtekend en geldt met ingang van die dag gedurende dertig dagen of zoveel korter of langer als in de offerte is aangegeven.
4. De offerte is slechts bindend voor Lemmen Designvloeren indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk is meegedeeld. Een offerte vervalt alsnog na verloop van de termijn zoals aangegeven in lid 3, indien de opdrachtgever/koper de offerte niet binnen die vastgestelde termijn heeft bevestigd.
5. Indien de offerte (het aanbod) onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.
6. De offerte dient vergezeld te zijn van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
7. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en berekeningen, die door Lemmen Designvloeren of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Lemmen Designvloeren. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd, openbaar gemaakt of anderszins worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden met de complete offerte binnen 14 dagen na een daartoe door Lemmen Designvloeren gedaan verzoek gefrankeerd aan hem te worden toegezonden.
8. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Lemmen Designvloeren kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
9. Kennelijke vergissen of kennelijke fouten in de offerte binden Lemmen Designvloeren niet.
10. Lemmen Designvloeren aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.
11. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Lemmen Designvloeren gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 3 De overeenkomst
1. De aanneemovereenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever, met name door schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel door het op enigerlei uitvoering geven aan de overeenkomst van Lemmen Designvloeren. Artikel 1 lid 3 is overeenkomstig van toepassing.
2. Elektronische overeenkomst: indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt Lemmen Designvloeren op een duurzame gegevensdrager langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Lemmen Designvloeren heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om de opdracht te annuleren.
3. Lemmen Designvloeren zal ter zake de elektronische overeenkomst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Lemmen Designvloeren waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de informatie over bestaande service en garanties;
c. de in artikel 2 lid 1 en 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Lemmen Designvloeren deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
4. Indien Lemmen Designvloeren zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
5. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen en dergelijke, is Lemmen Designvloeren gerechtigd verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen.


Artikel 4 Prijswijziging
1. Kostenverhogingen van lonen, salarissen en prijzen, zoals onder andere materiaalprijzen, prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen, prijzen van onderdelen welke Lemmen Designvloeren van derden betrekken, lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies zijn voor risico van de opdrachtgever die heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en worden derhalve doorberekend in de prijs.
2. Prijsverhogingen na het sluiten van de overeenkomsten worden standaard doorberekend op de overeengekomen prijs, indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en bepalingen.
3. Afspraken betreffende prijsverlaging en/of verhoging zijn alleen bindend na een schriftelijke bevestiging door Lemmen Designvloeren.

Artikel 5 Inschakeling derden
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lemmen Designvloeren het recht bepaalde werkzaamheden casu quo leveringen door derden te laten verrichten.
2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Lemmen Designvloeren met meerdere derden dient samen te werken, heeft Lemmen Designvloeren het recht een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De opdrachtgever kan deze bevoegdheid in overleg met Lemmen Designvloeren en, afhankelijk van de instemming van Lemmen Designvloeren, aan hem delegeren.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
(a) de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn;
(b) Lemmen Designvloeren op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient casu quo dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
(c) door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, zodanig en zo tijdig mogelijk worden verricht en niet gelijktijdig plaatsten vinden met de werkzaamheden van Lemmen Designvloeren, zodat de uitvoering van de overeenkomst daardoor geen vertraging oplevert en zodat de kwaliteit van het werk niet wordt beïnvloed door stof, tocht of andere oorzaken;
(d) Lemmen Designvloeren tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
(e) materialen (van Lemmen Designvloeren of derden) via goede verharde toegangswegen, te allen tijde tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden. Voor zover dat niet mogelijk is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Lemmen Designvloeren gemaakte kosten om de nodige materialen alsnog aan te kunnen voeren;
(f) hij de voor de werkzaamheden bestemde materialen in ontvangst neemt en deze te behandelt in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;
(g) de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden dienen vrij te zijn van overtollige materialen;
(h) Lemmen Designvloeren kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en dergelijke. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever;
(i) de ruimte voldoende verlicht is, zowel bij aanvang en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als bij de oplevering van het werk;
(j) Lemmen Designvloeren de vrije toegang heeft tot een schaftlokaal, een wasgelegenheid en toiletten;
(k) de plaats waar apparatuur, materialen en dergelijke van Lemmen Designvloeren worden opgeslagen of opgeborgen dienen zodanig te zijn, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook of ontvreemding niet plaats zal kunnen vinden;
(l) indien een takel, ligt of ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening voor de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Ontstane schade is voor rekening van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is verplicht Lemmen Designvloeren te informeren over de ligging van de kabels, leidingen en dergelijke op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines die Lemmen Designvloeren tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever had opgeslagen.
5. De opdrachtgever staat Lemmen Designvloeren toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen wordt voldaan, is Lemmen Designvloeren gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever voldaan heeft aan zijn verplichtingen. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid/aansprakelijk voor de door of namens hem ter beschikking gestelde materialen en bouwstoffen, voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Lemmen Designvloeren die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 8 Verplichtingen van de aannemer
1. Lemmen Designvloeren is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De afleverde roerende zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Lemmen Designvloeren dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Lemmen Designvloeren met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Lemmen Designvloeren zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
5. Lemmen Designvloeren is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en, in door of namens de opdrachtgever, gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven
bouwstoffen, hulpmiddelen en materialen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van de aannemer en garantie
1. Lemmen Designvloeren kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van hemzelf, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Lemmen Designvloeren, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de geleverde zaken casu quo de uitgevoerde werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Lemmen Designvloeren nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de Lemmen Designvloeren gesloten verzekering.
4. Lemmen Designvloeren neemt bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is
voorgeschreven.
5. Stelt de opdrachtgever materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Lemmen Designvloeren verantwoordelijk voor een correcte verwerking casu quo montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
6. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Lemmen Designvloeren zich die zaken, te zijner keuze, kosteloos te repareren dan wel te
vervangen.
7. Lemmen Designvloeren staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de Lemmen Designvloeren tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
9. Geen garantie geldt ten aanzien van verkleuring van (natuurlijke) materialen.
10. Met betrekking tot de overeenkomst met de opdrachtgever neemt Lemmen Designvloeren de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
11. De opdrachtgever verliest zijn rechten jegens Lemmen Designvloeren en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Lemmen Designvloeren tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van, en/of adviezen van de Lemmen Designvloeren strijdig gebruik en/of foutief onderhoud van, en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken casu quo het resultaat van de verrichte werkzaamheden, door de opdrachtgever;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden in tekeningen, berekeningen, gegevens, materialen, informatiedragers en dergelijke die door of namens de opdrachtgever aan Lemmen Designvloeren zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan Lemmen Designvloeren;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever reparaties of andere bewerkingen/werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lemmen Designvloeren.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen ter zake ondervloeren, voorbereidingen, ingebruikneming,
verplichtingen, aansprakelijkheden en garantie
1. Het aanbrengen van een gietvloer wordt volgens het vakkundige inzicht van de applicateurs uitgevoerd. Door het mengen van 2 kleuren en dit te verdelen over de vloer vindt verdere vermenging plaats, het resultaat hiervan is dat de tekening/vleug van de PU gietvloeren met kleurnuances (betonlook) altijd anders is en daardoor hangt de
waardering van het resultaat af van smaak. Door deze werkwijze kunnen er pigmentvlekken ontstaan. Mocht de opdrachtgever toch invloed willen hebben op het resultaat, is hij genoodzaakt aanwezig te zijn bij applicatie. Op de uiteindelijke nuancering/uitstraling van de geleverde vloeren is geen reclamering mogelijk. Door het vloeibare karakter zullen bij een gietvloer altijd lichte glooiingen waarneembaar zijn bij bijvoorbeeld plinten.
2. Bij het aanbrengen van een troffelvloer vloerafwerking wordt gebruikt gemaakt van een spaan, dewelke zichtbare lichte spaanslagen kan veroorzaken. Deze worden niet als een gebrek beschouwd.
3. Een woonbeton gietvloer is samengesteld uit natuurlijke materialen. Eigenschappen zoals pinholes, pigmentvlekjes, bruisplekken en kleurverschillen horen bij de karakteristieken van het product en worden derhalve niet beschouwd als gebrek.
(1) Tintverschillen in de vorm van vegen of druppels ten gevolge van het werken met de spaan;
(b) Kleurvlekjes door pigment- of polymeerconcentraties of roestdeeltjes;
(c) Door het ambachtelijke proces kunnen spaanslagen en spaan-aanzetten in de vorm van reliëf zichtbaar zijn.
4. De hoeveelheid vleug/tekening is vooraf niet te bepalen, de afmeting/indeling van de ruimte, type ondervloer,temperatuur, tocht en relatieve vochtigheid zullen elke vloer zijn eigen uitstraling geven.

5. De kleur van een woonbeton gietvloer wordt mede bepaald door het natuurlijk basismateriaal. Een uitgekozen kleur is indicatief en kan afwijken van het getoonde monster. Een woonbeton gietvloer is ondergrond volgend. Ondervloeren zijn niet geheel vlak waardoor kiertjes zichtbaar kunnen zijn bij het plaatsen van de plinten achteraf. Dit kan de opdrachtgever, indien gewenst, corrigeren met kit.
6. De kans op haarscheurtjes als gevolg van krimp in een woonbeton gietvloer is aanwezig.
7. Een woonbeton gietvloer heeft 28 dagen nodig om volledig uit te harden, maar kan 24 uur na de laatste behandeling in gebruik worden genomen.
8. De ondervloeren moet kundig zijn aangebracht en dienen normen zoals: Cementdekvloer, NEN 2741 (nov. 2001), monolietvloer, NEN 2743 (dec. 2003), anhydrietvloer, CUR aanbeveling 62 (maart 1998), vlakheid, NEN 2747:2001 (klasse 3) en zwevende cement dekvloer, NEN 2742 (juni 2007), te worden gehandhaafd.
9. De minimale drukvastheid van de ondergrond moet 20N/mm2 zijn.
10. Een eis voor de vlakheid van de ondergrond is dat hij de NEN 2747:2001, vlakheidsklasse 4, volstaat.
11. Het maximale vochtgehalte van de ondervloer en/of cementdekvloer dient 4% zijn. Vochtmetingen welke door Lemmen Designvloeren worden verricht betreft een extra controle maar kunnen geen uitsluitsel geven over aanwezig restvocht in de vloer.
12. Nieuwe beton- of cementdekvloeren moeten ten minste 4 weken oud zijn.
13. Als de ondergrond een anhydrietvloer is, kan bij een vochtpercentage lager dan 0,5% de afwerklaag pas aangebracht worden.
14. Om te voorkomen dat vocht eventueel optrekt, dient onder de betonvloer een damp remmende folie te zijn
aangebracht. Lemmen Designvloeren verwacht dat dit door de opdrachtgever vooraf is gebeurd.
15. Het is van groot belang dat de vloerverwarming van de te behandelen ondergrond door een erkende installateur is aangebracht volgens de normen die daarvoor gelden om zo de kans op scheurvorming te beperken. Het is gewenst, maar niet verplicht dat deze ondervloer bij een Stichting Vloerkeur erkend bedrijf is aangebracht. Lemmen Designvloeren geeft echter geen garantie op schade in haar topafwerking ter zake scheuring of werking van de ondergrond.
16. Lemmen Designvloeren gaat er vanuit dat leidingen in de ondervloer minimaal een dekking hebben van 30mm op de leidingen. Is dit niet het geval dan heeft Lemmen Designvloeren het recht om de vloer te annuleren en gemaakte kosten in rekening te brengen.
17. De vloerverwarming dient ten minst twee dagen voor de werkzaamheden te zijn uitgeschakeld en hierbij is het noodzakelijk dat het opstookprotocol is uitgevoerd. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich aftekent in de kunststofvloer. De opdrachtgever dient de installatievoorwaarden en opstookprotocol van zijn leverancier in acht te nemen. Dit dient de opdrachtgever zelf te regelen. Lemmen Designvloeren is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de kunststofvloer / gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.
18. Randvoegen dienen voorzien te zijn van randisolatie zodat de kunststof vloerafwerking tot tegen de randisolatie geplaatst kan worden. Bij afwezigheid van een randisolatie wordt door Lemmen Designvloeren een kamband aangebracht, waarvan de gemaakte kosten door Lemmen Designvloeren bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. 
19. Ter plaatse van aansluitingen van vloerafwerking door Lemmen Designvloeren aan wanden, kozijnen, leidingen, doorvoeren, etc. waar geen plinten zijn voorzien kan een kier of scheurtje zichtbaar zijn tussen vloer en bovengenoemde aansluitend bouwdeel. Het afwerken van deze scheurtjes en/of kiertjes valt niet binnen de werkzaamheden van Lemmen Designvloeren en worden niet in de aanneming meegenomen. Deze scheurtjes en/of kiertjes dienen te worden afgewerkt met een kitnaad door en voor rekening van de opdrachtgever.
20. Lemmen Designvloeren is niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes veroorzaakt door een geleidelijk verlies aan bouwvocht. Evenmin is Lemmen Designvloeren aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van directe inwerking van warmtebronnen (zon, c.v. leidingen, kachels, haarden, etc.).

21. Bij scheurvorming in de ondervloer zal een ader als gevolg van doortekening in de PU gietvloer zichtbaar zijn. In een epoxy gietvloer en woonbeton zal geen ader zichtbaar zijn maar scheurvorming optreden. Lemmen Designvloeren is niet aansprakelijk voor het ontstaan adervorming en/of scheurvormingen als gevolg van scheurvorming in de ondervloer.
22. Lemmen Designvloeren kan nadrukkelijk geen garantie geven dat de door haar aangebrachte producten niet scheuren of adervorming vertonen als de ondergrond beweegt of scheurt.
23. Lemmen Designvloeren kan scheuren in de ondervloer behandelen met het doel het risico op scheurvorming en adervorming te reduceren. Deze werkzaamheden worden als meerwerk verricht. Lemmen Designvloeren kan echter niet garanderen dat deze behandeling het ontstaan van scheurvorming en adervorming zal kunnen voorkomen.
24. Indien in een ruimte geen dilatatie of schijnvoeg aanwezig is, terwijl dit volgens de daarvoor geldende Nederlandse normen wel aanwezig had moeten zijn, gaat Lemmen Designvloeren ervan uit dat de opdrachtgever dit bewust zo heeft gedaan. Indien dilataties wel zijn aangebracht door de opdrachtgever, dan zal Lemmen Designvloeren deze respecteren, tenzij door partijen anders is overeengekomen.
25. Door het plaatsen van deuvels of glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening (adervorming) van een bewegend ondergrond gereduceerd. Lemmen Designvloeren kan geen garantie geven dat dit dan geen doortekening of scheurvorming zal geven.
26. De opdrachtgever dient rekening te houden dat er altijd enig kleurverschil is ten opzichte van een overeengekomen monster of kleurenwaaier mogelijk.
27. De ruimte dient een minimale temperatuur te hebben van 17 ˚C en de ondergrond dient een minimale temperatuur van 10 ˚C te hebben. De kosten voor het eventueel plaatsen van kachels zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
28. De relatieve luchtvochtigheid moet <70% bedragen. De kosten voor ventilatie en/of bouwdrogers die hier aan verbonden zijn, zijn tevens voor rekening van de opdrachtgever.
29. Bij een temperatuur van 20 graden is de vloer te gebruiken na 24 uur en volledig te belasten na 7 dagen. Bij een woonbeton vloer is het ten strengste af te raden de eerste twee weken de vloer te belasten met puntbelasting (zoals naaldhakken). Ook in een later stadium is het mogelijk dat puntbelasting beschadiging kan veroorzaken.
30. Volledige chemische doorharding van kunststof vloerafwerkingen duurt 7 dagen bij een temperatuur van 20 graden. De eerste week mogen geen van de vloerafwerkingen in aanraking komen met water en wordt afdekken van de vloeren afgeraden.
31. Er is kans op vlekvorming als gevolg van het inwerken van water als gedurende langere tijd vloerafwerking zodanig wordt afgedekt dat tussen de afdekking en de vloer, vocht, in de vorm van condens kan optreden. Dit ontstaat met name in de beginfase.
32. Bij gietvloer systemen mag het aanwezig afschot in de ondervloer maximaal 2% bedragen. Bij coating en gietvloersystemen is het van belang dat de ondergrond zeer vlak is, zonder scheuren en / of gaatjes.
33. Het gebruik van rollers en kwasten bij het aanbrengen van toplagen, kan lichte sporen veroorzaken. Lemmen Designvloeren kan hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.
34. Bij gebruik van plinten adviseert Lemmen Designvloeren om de laatste laklaag aan te brengen nadat de kunststof vloer is aangebracht.
35. Rollende bureaustoelen moeten voorzien zijn van speciale zachte wielen voor harde vloerbedekking om schade te voorkomen. Solide vilten noppen voorkomen krasvorming ook aanzienlijk. Deze zijn eventueel te koop bij www.floorfriendly.nl.
36. Rubberen doppen en matten die weekmakers bevatten moeten uitgerust worden van vilten beschermnoppen of een stoffen mat.
37. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor directe vochtbelasting tijdens en ten minste zeven (7) dagen na het aanbrengen van de kunstharsgebonden gietvloer.
38. Schade ontstaan door onjuist gebruik van de vloer, nadat de vloer volledig uitgehard is, is voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
39. Voor zaken als lekkages en/of invallend vuil, schade door te snelle ingebruikname (betreden tijdens het uitharden), osmotische druk, het scheuren van de ondervloer en ongedierte is Lemmen Designvloeren niet verantwoordelijk voor. Deze vallen buiten de garantiebepalingen van Lemmen Designvloeren.
40. De vloer is niet bestand tegen schuurmiddelen, weekmakers en kleurconcentraten.
41. De gietvloer zal worden gemaakt volgens de richtlijn “specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten” de gietvloer wordt gemaakt volgens de beoordelingsklasse B in tabel 4.1, Type 2. 2-3 gemiddelde dikte.

Artikel 11 Aanvang, voortgang en uitvoering overeenkomst
1. De dag van aanvang is de dag dat volgens opdracht de werkzaamheden beginnen.
2. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, kan Lemmen Designvloeren niet eerder verplicht worden met de aanvang van de werkzaamheden casu quo de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
3. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Lemmen Designvloeren niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Lemmen Designvloeren gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan Lemmen Designvloeren te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Lemmen Designvloeren hierover met de opdrachtgever in overleg te treden.
5. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel door Lemmen Designvloeren is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van de door Lemmen Designvloeren aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan Lemmen Designvloeren niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Lemmen Designvloeren het recht te vorderen dat de aan Lemmen Designvloeren verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Lemmen Designvloeren heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. Lemmen Designvloeren wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigdeuitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.
6. Alle onkosten welke door Lemmen Designvloeren worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever komen geheelvoor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
1. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen, in een aantal kalenderdagen, -weken of- maanden of door een bepaalde dag te noemen. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan
een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
2. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen, worden werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de aannemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van
de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
3. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
4. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de opdrachtgever worden verlengd op eigen initiatief of middels een daartoe strekkend verzoek van Lemmen Designvloeren.
5. Lemmen Designvloeren heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Lemmen Designvloeren kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. De termijnverlening is dan tenminste gelijk aan de
termijnoverschrijding.
6. Bij meerwerk heeft Lemmen Designvloeren heeft het recht de uitvoeringsduur te verlengen.

Artikel 13 (Op)levering, (op)leveringstermijnen
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd casu quo de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Lemmen Designvloeren zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet casu quo niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering casu quo fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Lemmen Designvloeren per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.
4. Verzending casu quo transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Lemmen Designvloeren te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de opdrachtgever. Lemmen Designvloeren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending casu quo het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5. Als bij op-/aflevering bestelde zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Daarbovenop dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na op-/aflevering bij Lemmen Designvloeren melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de bestelde zaken zonder schade te hebben ontvangen.
6. Lemmen Designvloeren is bevoegd om, terzake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij, vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan casu quo met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 14 Opneming en goedkeuring
1. De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke aanvraag van Lemmen Designvloeren, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn. Hiermee de nodigt Lemmen Designvloeren de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan.
2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De dag en tijdstip van opneming worden aan Lemmen Designvloeren tijdig en zo mogelijk tenminste drie dagen tevoren medegedeeld. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van Lemmen Designvloeren en strekt ertoe, te constateren of Lemmen Designvloeren aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
3. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan Lemmen Designvloeren binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zevende lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Lemmen Designvloeren is verzonden.
4. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Lemmen Designvloeren verzonden, dan wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend op de achtste dag na de opneming te hebben goedgekeurd. Na goedkeuring wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
5. Geschiedt de opneming niet binnen vijftien dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Lemmen Designvloeren bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten, met het verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de verzending van de aangetekende brief stilzwijgend te zijn aanvaard. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
6. Het werk (de vloer) wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
7. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Lemmen Designvloeren is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
9. Bij een heropneming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het zevende lid aan Lemmen Designvloeren zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane opneming aan de dag zijn getreden.

Artikel 15 Oplevering, onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 14 is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Indien Lemmen Designvloeren niet een aanvrage om opneming als bedoeld in artikel 14 lid 1 tot de opdrachtgever heeft gericht, doch de opdrachtgever het werk voltooid acht, kan deze Lemmen Designvloeren zulks schriftelijke mededelen. De vijfde dag na de verzending van deze mededeling geldt dan als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
3. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft de prijs aan Lemmen Designvloeren verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Lemmen Designvloeren kan worden toegerekend.
4. Indien het opgeleverde werk gebreken vertoont waarvoor Lemmen Designvloeren aansprakelijk wordt geacht te zijn, dan moet de opdrachtgever aan Lemmen Designvloeren de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Indien de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding, komt de opdrachtgever niet het recht toe herstel te vorderen en heeft de opdrachtgever alleen het recht op schadevergoeding.
5. Indien een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze termijn in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, als opgeleverd wordt beschouwd. De onderhoudstermijn beloopt dertig dagen.
6. Lemmen Designvloeren is gehouden gebreken, welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, te herstellen, met uitzondering echter van die, waarvoor de opdrachtgever op grond van de eerste, tweede en derde lid van artikel 7 en op grond van artikel 10 verantwoordelijkheid/verantwoordelijkheid draagt. Onder de in dit lid bedoelde gebreken vallen niet die gebreken die het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel gekwalificeerd kunnen worden als normaal te verwachten slijtage als gevolg van feitelijke gebruik.
7. In de onderhoudstermijn optredende schade aan het werk is voor rekening van de opdrachtgever, met uitzondering echter van die schade, welke het gevolg is van door Lemmen Designvloeren verricht onvoldoend werk.
8. Indien Lemmen Designvloeren desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor zijn rekening komende gebreken of schade aan het werk, geschiedt de verrekening daarvan als meerwerk.
9. Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te constateren, of de aannemer aan zijn verplichting heeft voldaan, waarbij wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.
10. Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, als opgeleverd wordt beschouwd, is Lemmen Designvloeren niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
11. Indien een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de toepassing van deze paragraaf de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in het eerste lid bedoelde dag en wordt onder opneming van het werk: de opneming genoemd in het tiende lid van dit artikel.

Artikel 16 Opschorting, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Voorzieningen, die Lemmen Designvloeren ten gevolge van de opschorting moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Lemmen Designvloeren ten gevolge van de opschorting lijdt, dient hem te worden vergoed.
2. Indien gedurende de opschorting schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Lemmen Designvloeren, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de opschorting verbonden gevolg.
3. Indien de opschorting langer dan 14 dagen duurt, kan Lemmen Designvloeren bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Lemmen Designvloeren betaalde
bouwstoffen.
4. Indien de opschorting van het werk langer dan één maand duurt, is Lemmen Designvloeren bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Lemmen Designvloeren heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de bezindiging bespaarde kosten. Lemmen
Designvloeren zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 17 Bouwstoffen en materialen
1. Alle te verwerken bouwstoffen en materialen zijn van goede hoedanigheid en geschikt voor hun bestemming en zij voldoen aan de gestelde eisen.
2. Lemmen Designvloeren stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen en materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Lemmen Designvloeren is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
4. Zowel de opdrachtgever als Lemmen Designvloeren kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door Lemmen Designvloeren afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 7, zesde lid.
6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.

Artikel 17 Gewijzigde uitvoering
1. Wijzigingen door de opdrachtgever in de uitvoering van het werk aangebrachte geven Lemmen Designvloeren aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dat rederlijkwijs van hem kan worden gevergd.
2. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Lemmen Designvloeren wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.
3. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.

Artikel 18 Meer- en minderwerk
1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Lemmen Designvloeren en de opdrachtgever overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
2. Indien de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, zal Lemmen Designvloeren de opdrachtgever altijd en tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de opdrachtgever die consequentie uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
(a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
(b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
(c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
(d) in de gevallen als bedoeld in artikel 16, eerste lid, en artikel 18.
4. De verrekening van het meerwerk geschiedt door bijbetaling.
5. De wijze en tijdstip van de verrekening van het meerwerk wordt in de offerte overeengekomen. Indien niets is overeengekomen omtrent de wijze en tijdstip van de verrekening van het meerwerk, geschiedt deze verrekening ineens na voltooiing van het meerwerk.
6. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Lemmen Designvloeren recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
7. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Lemmen Designvloeren en van de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
8. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
(a) het aanschaffen van bouwstoffen, materialen;
(b) het aanschaffen van bouwstoffen, materialen en het verwerken daarvan;
(c) het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
9. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Lemmen Designvloeren berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
10. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen of materialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen of materialen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Lemmen Designvloeren redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen of materialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

Artikel 20 Betaling
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Lemmen Designvloeren telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan Lemmen Designvloeren verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
2. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop Lemmen Designvloeren de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 23.

Artikel 21 Schadevergoeding wegens te late oplevering
1. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk dient te worden opgeleverd, kan de opdrachtgever wegens te late oplevering aan Lemmen Designvloeren kortingen (casu quo gefixeerde schadevergoeding) op de aannemingssom opleggen. Voor de toepassing van dit artikel wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag,
welke door Lemmen Designvloeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, eerste lid, of, in geval van heropneming na onthouding van goedkeuring, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, achtste lid, is opgegeven, mits het werk vervolgens is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
2. Kortingen bij overschrijding van de oplevertermijn (contractuele opleveringstermijn) bedraagt € 40,- per werkdag tot de dag waarop het werk aan de opdrachtgever wordt opgeleverd (werkelijke opleveringstermijn), behoudens voor zover Lemmen Designvloeren recht heeft op verlening.
3. Kortingen kunnen worden verrekend met hetgeen de opdrachtgever Lemmen Designvloeren nog verschuldigd is.
4. Bij verlening van de uitvoeringsduur door meerwerk zoals bepaald in artikel 12 lid 6, is er geen sprake van overschrijding van de eerdere vastgestelde termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Lemmen Designvloeren en opdrachtgever komen een nieuwe opleveringstermijn overeen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Lemmen Designvloeren voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
6. De opdrachtgever kan wegens te late oplevering aan Lemmen Designvloeren geen kortingen op de aannemingssom opleggen, indien bij de te laten oplevering, door de opdrachtgever, geen enkele schade is geleden.

Artikel 22 Eindafrekening
1. Zo spoedig mogelijk, doch binnen een redelijke termijn, na de oplevering van het werk, of, indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, zo spoedig mogelijk na het verstrijken daarvan, wordt de eindafrekening van het werk opgesteld.
2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
(a) de aannemingssom;
(b) een specificatie van het meer- en minderwerk;
(c) een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben
en hadden.
3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen.
4. Betalingen van het aan Lemmen Designvloeren verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop Lemmen Designvloeren de eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 23.

Artikel 23 Opschorting en betaling
1. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.

Artikel 24 In gebreke blijven van de opdrachtgever - opschorting
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Lemmen Designvloeren verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd per maand.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Lemmen Designvloeren gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven (7) dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Ter zake de consument kan Lemmen Designvloeren overgaan tot invordering van het gevorderde, mits de consument schriftelijk is aangemaand om alsnog binnen veertien (14) dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien Lemmen Designvloeren tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijk kosten voor rekening van de opdrachtgever. Lemmen Designvloeren is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde aannemingssom/aankoopsom. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Lemmen Designvloeren gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Lemmen Designvloeren op vergoeding van schade, kosten en interessen.
4. Indien gedurende het werk, op grond van het vorige lid, wordt stilgelegd en daardoor schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Lemmen Designvloeren, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit (mogelijk) aan het stilleggen verbonden gevolg.
5. Lemmen Designvloeren heeft ex artikel 3:290 BW het recht van retentie bij een opeisbare vordering jegens de opdrachtgever, mits Lemmen Designvloeren de feitelijke macht over de roerende of onroerende zaak beschikt.
6. Lemmen Designvloeren heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de aannemingssom en de lopende rente. Lemmen Designvloeren kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Lemmen Designvloeren kan volledige aflossing van de aannemingssom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, ten dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerstelling, wordt opgeheven, is Lemmen Designvloeren gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
8. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 16 lid 5 van toepassing.

Artikel 25 In gebreke blijven van de aannemer
1. Indien Lemmen Designvloeren zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever Lemmen Designvloeren deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk geschieden en zal de opdrachtgever Lemmen Designvloeren daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen door de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien Lemmen Designvloeren binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen significante aanvang daarmee heeft gemaakt. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Lemmen Designvloeren
voortvloeiende schade en kosten.
3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor Lemmen Designvloeren voortvloeien uit de toepassing van het vorig lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 26 Onmogelijkheid van uitvoering
Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Lemmen Designvloeren kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft Lemmen Designvloeren recht op een bedrag
berekend overeenkomstig artikel 16, vijfde lid.


Artikel 27 Intellectuele eigendomsrechten
1. Lemmen Designvloeren is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit, ontstaan tijdens casu quo verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten, openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Lemmen Designvloeren verschuldigde, komt aan de opdrachtgever ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Ingeval door de opdrachtgever een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de opdrachtgever niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.
5. Door het verstrekken van gegevens aan Lemmen Designvloeren, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 28 Eigendomsvoorbehoud
1. Lemmen Designvloeren behoudt zich de eigendom van (af)geleverde en (af) te leveren zaken en/of materialen voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de Lemmen Designvloeren heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de aanneemsom, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de opdrachtgever slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval Lemmen Designvloeren een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Lemmen Designvloeren vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De opdrachtgever is verplicht Lemmen Designvloeren terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. Ontstane kosten en/of verliezen bij Lemmen Designvloeren door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 29 Pand/ warrantage
Tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de aannemer heeft voldaan, is de opdrachtgever niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. Lemmen Designvloeren kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Lemmen Designvloeren op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 30 Ontbinding, annulering/ opzegging
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, doet de opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding, zowel gehele als gedeeltelijke ontbinding, van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren casu quo op te zeggen.
2. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de aanneemovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien de opdrachtgever de aanneemovereenkomst opzegt, is de opdrachtgever aan Lemmen Designvloeren een vergoeding van het resterende gedeelte van de aanneemsom verschuldigd, verminderd met de kosten die Lemmen
Designvloeren als gevolg van de opzegging bespaart. Lemmen Designvloeren zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.
3. In alle gevallen van opzegging is de opdrachtgever aan Lemmen Designvloeren verschuldigd al hetgeen Lemmen Designvloeren met betrekking tot de betreffende opdracht c.q. overeenkomst aan derden bij wie Lemmen Designvloeren ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel met wie Lemmen Designvloeren
overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichtingen voor Lemmen Designvloeren leiden, (heeft) moeten betalen.
4. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 31 Geschillen
1. Ter zake alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met een opdracht, aanbieding of een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zal, tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan, als bevoegde rechter worden aangewezen de rechter in het arrondissement waar Lemmen Designvloeren is gevestigd, tenzij Lemmen Designvloeren zou verkiezen een procedure aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter dan wel zich vrijwillig aan de jurisdictie van een andere bevoegde rechter zou
onderwerpen.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht het geschil te laten beslechten door de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

Artikel 32 Nederlands recht
1. Op de algemene voorwaarden, de overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

bottom of page